ยื่นคะแนนได้เลยไม่ต้องสอบ

GED/IGSE

book your visit online

save up to 30% off

We make a discount only for those our customers who make an appointment, so hurry up to make an appointment with our specialists to save up to 30%!

หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและส่วดลด
สมัครออนไลน์ได้เลย

เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75 ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ผ่านข้อเขียนได้เลยโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ หรือถ้าน้องๆ มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.75 ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งสามารถยื่นสอบออนไลน์กับวิทยาลัยดุสิตธานีได้

น้องๆ สามารถยื่นคะแนนเหล่านี้ได้ หากผ่านเกณฑ์สามารถผ่านไปสอบสัมภาษณ์ได้เลย โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

หากน้องๆ ผ่าน GED, IGCSE สามารถใช้คะแนนยื่นได้เลยโดนไม่ต้องสอบข้อเขียน