REFERRAL PROGRAM BENEFITS FOR HOTELIERS

สิทธิประโยชน์ของ “คนโรงแรม”
เมื่อชวนครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน มาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับสิทธิ์ หรือ รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

    เมื่อคลิกยอมรับด้านล่าง หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ Dusit Thani College เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

โครงการดีๆ เพื่อ "คนโรงแรม" โดยเฉพาะ
หากคุณเป็นพนักงานโรงแรมใดก็ได้ รับสิทธิพิเศษทันที
เมื่อชวนครอบครัว ญาติ เพื่อน มาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี
หลักสูตรใดก็ได้ ทั้งระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และปริญญาโท

ทั้งผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำ รับทันทีกำลังใจและทุนสนับสนุนจาก DTC ท่านละ

3,000 บาท (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย) และ 6,000 บาท (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ผู้ได้รับทุนตอบแทนจะเป็นผู้แนะนำเท่านั้น, เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dusit Thani College เติมทุกทักษะที่จำเป็นและทันสมัยสำหรับงานโรงแรมและการบริการ ด้วยองค์ความรู้ของดุสิตธานี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Service-innovation-Dusit-Thani

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ร่วมกับสถาบันสอนการประกอบอาหาร Le Cordon Bleu

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการ รับรองโดยโรงเรียน École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรปริญญาโท​

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
Hospitality Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneur
สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Gastronomy Business Management
กลุ่มวิชาเปิดใหม่ล่าสุด

Relevant, Passionate & Empowering

Bachelor's Degree Programs' Highlights

94% มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ

นักศึกษาที่จบจาก Dusit Thani College มีงานทำภายใน 1 ปี 94%

ประสบการณ์ 28 ปี

กว่า 28 ปีที่ผลิตบุคลากรสู่ธุรกิจการบริการทั่วโลก

ฝึกงานสูงสุด 1,500 HRS​

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะได้ฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาว 1,500 ชั่วโมง​

World-class Partners

พันธมิตรกับสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมาย

International Partners & Opportunity for Exchange Program
พันธมิตรนานาชาติ และ โอกาสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก