dusit thani college logo

"Turn Your Passion into Profession"

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัคร ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ (Hospitality Business Management) และ
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur)

เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต สู่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจบริการยุคใหม่

หลักสูตรที่พัฒนาจากประสบการณ์ด้านธุรกิจงานบริการของ “ดุสิตธานี” มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะจาการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์และวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนวสามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัยได้ด้วยตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้บริหาร” หรือ “เจ้าของธุรกิจ” ยุคใหม่ที่มีศักยภาพสูงในธุรกิจบริการ

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

เรียนเพียงหนึ่งวัน

สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว ไม่ต้องกังวลจะกระทบกับเวลางาน หรือธุรกิจ

ระยะเวลาเรียน
และค่าเทอมที่ตอบโจทย์

ระยะเวลาเรียน สั้น เร็ว กระชับ เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด

หลักสูตรเข้มข้น

เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ

การเรียนร่วมสมัย

เราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง

2 กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
Hospitality Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneur
สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

What our MBA students say?​