"Turn Your Passion into Profession"

Dusit Thani College เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเรียน Pre-MBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ (Hospitality Business Management) และ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur)

ไม่เสียเวลา...เรียนเร็ว...จบเร็ว
เพิ่มโอกาสก้าวหน้าก่อนใคร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4  จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันใดก็ได้  ไม่จำกัดสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เก็บหน่วยกิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 99 หน่วยกิต (หรือ 2 ใน 3 ของหลักสูตรที่เรียนอยู่) สามารถสมัคร และเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจฯ (MBA) ควบคู่ไปได้ทันที  เรียนเฉพาะวันเสาร์ ไม่รบกวนเวลาเรียนปริญญาตรี ทำให้สามารถเรียน และจบการศึกษารวดเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสก้าวหน้าก่อนใคร

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

เรียนเพียงหนึ่งวัน

สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว ไม่ต้องกังวลจะกระทบกับเวลาเรียนปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน
และค่าเทอมที่ตอบโจทย์

ระยะเวลาเรียน สั้น เร็ว กระชับ เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด

หลักสูตรเข้มข้น

เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ

การเรียนร่วมสมัย

เราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง

2 กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
Hospitality Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneur
สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

What our MBA students say?​