dusit thani college logo

Dusit Thani College

Thank you

ทางเราได้รับข้อมูลการติดต่อของท่านเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถชำระเงินเพื่อยืนยันการจองได้ที่

บัญชี วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 311-1-13800-8 ธนาคารกรุงศรี

และแนบหลักฐานการโอนเงินด้านล่าง

  • Max. file size: 100 MB.